REGULAMIN KORZYSTANIA Z WARSZTATÓW

REGULAMIN KORZYSTANIA Z WARSZTATÓW Monnemi Art Sp. z o.o.

Udział w naszych warsztatach mogą wziąć tylko Uczestnicy, którzy zapoznali się z poniższym regulaminem.

1. DEFINICJE

Klient – Strona zlecająca organizację warsztatu w miejscu i ustalonym terminie.
Organizator – Monnemi Art Sp. z o.o. Plac Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa
Warsztat/y – spotkanie DIY, w trakcie którego tworzone są przez Uczestników prace o różnej tematyce ustalonej przez Klienta, wybranej z dostępnej i obwiązującej oferty Organizatora.
Uczestnik / Użytkownik –osoba biorąca udział w warsztatach.
Instruktor– osoba kompetentna, doświadczona zatrudniona przez Organizatora do prowadzenia warsztatów w jego imieniu.
Administrator – Monnemi Art Sp. z o.o. Plac Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa NIP: 5252972834, REGON: 526413717, KRS : 0001058604

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Warsztaty organizowane są w miejscu wyznaczonym przez klienta.
Organizatorem warsztatów jest firma Monnemi Art Sp. z o.o.
Warsztaty prowadzą instruktorzy wyznaczeni przez firmę Monnemi Art Sp. z o.o.
Warunkiem rezerwacji terminu warsztatu jest wpłata zadatku na podstawie faktury pro-forma wystawionej przez Monnemi Art Sp. z o.o. w terminie do 14 dni przed planowanym terminem warsztatu.
Wpłata zadatku należy dokonywać na konto bankowe firmy Monnemi Art Sp. z o.o. Mbank 23 1140 2004 0000 3102 8411 7653 w tytule przelewu podając nr faktury proforma.
Po zaksięgowaniu wpłaty do faktury proforma zostanie wystawiona faktura.
W sytuacji gdy Warsztat nie może odbyć się w wyznaczonym terminie z przyczyn losowych przez Klienta, zadatek nie zostanie zwrócony. Chyba, że obie strony postanowią inaczej.
W sytuacji gdy Warsztat nie może odbyć się z przyczyn losowych klienta termin warsztatu zostanie przełożony na termin odpowiadający obu stronom.
W sytuacji gdy Warsztat nie może odbyć się z przyczyn losowych przez Organizatora, a inny zaproponowany termin nie będzie odpowiadał Klientowi zadatek zostanie w pełni zwrócony na wskazane przez Klienta konto bankowe lub inna wybraną formą wskazaną przez Klienta.
Podczas Warsztatów Organizator nie bierze odpowiedzialności za uczestników. Każda grupa powinna mieć swojego opiekuna, który przebywa z grupą na sali w trakcie Warsztatu.
Wszystkie stworzone na Warsztatach prace stają się własnością ich twórców.
Uczestnicy wyrażają zgodę na to, by Organizator wykonywał zdjęcia w trakcie trwania warsztatów lub w niektórych sytuacjach rejestrował obraz i dźwięk. Zgody na wykorzystanie wizerunku uczestników Organizator w formie pisemnej przekazuje do podpisu uczestnikom przed każdym z warsztatów. Wykonywane w trakcie warsztatów zdjęcia służą Organizatorowi do promowania warsztatów na jego Stronie internetowej www.monnemiart.pl oraz w prowadzonych przez Organizatora kontach w mediach społecznościowych (FB, Instagram, Pinterest).
Przed każdym potwierdzeniem terminu warsztatu Organizator przekazuje regulamin warsztatów, który Klient podpisuje, tym samym zaświadcza, że zapoznał się z regulaminem i nie wnosi do niego zastrzeżeń. Warunkiem wzięcia udziału w warsztatach jest podpisanie regulaminu.

3. DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
Użytkownik/ Uczestnik dobrowolnie podaje swoje dane osobowe za pomocą formularzy znajdujących się na Stronie, o których mowa poniżej, w celach na jakie wskazują dane formularze.
Zbierane i przetwarzane są tylko te dane, które użytkownik/ uczestnik sam poda (za wyjątkiem – w pewnych sytuacjach – danych zbieranych automatycznie za pomocą plików cookies oraz danych logowania, o czym mowa w Polityce prywatności.
Użytkownik/ Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych oraz na otrzymywanie informacji marketingowych elektronicznie od Administratora w celu wysyłania newslettera, kontaktu z Użytkownikiem lub wysyłania innych informacji marketingowych, np. o wydarzeniach organizowanych przez Administratora, jeżeli wyraził w tym celu odpowiednią zgodę i/lub jeżeli mieści się to w granicach prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo dostępu do treści jego danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych), jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje mu też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
W tych celach może zwrócić się do Administratora poprzez adres e-mail: biuro@monnemiart.pl lub listownie.
Zgoda Użytkownika/ Uczestnika może być w każdym czasie odwołana, cofnięta, co skutkować będzie usunięciem adresu e-mail z listy mailingowej Administratora. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Dane Użytkownika/ Uczestnika nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej, do państw trzecich.
Dane Użytkownika/ Uczestnika będą przechowywane przez Administratora przez czas realizacji poszczególnych usług/celów.
Jeśli Użytkownik/ Uczestnik nie poda swoich danych osobowych, nie będzie mógł skorzystać z materiałów lub usług oferowanych przez Administratora w ramach formularzy znajdujących się na Stronie.
Na Stronie mogą pojawiać się linki odsyłające do innych stron internetowych. Będą one otwierać się w nowym oknie przeglądarki lub w tym samym oknie. Administrator nie odpowiada za treści przekazywane przez te strony. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z polityką prywatności lub regulaminem tych stron.
Użytkownik/ Uczestnik podaje dane dobrowolnie jednakże jest to konieczne do osiągnięcia celu lub podjęcia działań związanych z ich podaniem.
Dane osobowe Użytkownika/ Uczestnika są przechowywane i chronione z należytą starannością, zgodnie z wdrożonymi procedurami wewnętrznymi Administratora. Administrator przetwarza informacje o Użytkowniku/ Uczestniku przy użyciu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymagania przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Środki te mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie danych osobowych Użytkowników/ Uczestników przed dostępem osób nieupoważnionych. W szczególności, dostęp do danych osobowych Użytkowników/ Uczestników mają jedynie osoby upoważnione, którzy są zobowiązani do zachowania tych danych w tajemnicy.